+420 727 963 201 +420 792 337 544 info@lyzarska-skolicka.cz

MARIŇÁCI Ski & SNB school Rejdice

Všeobecné obchodní podmínky

Radko Prouza se sídlem Nový Svět 122, 512 46 Harrachov, identifikační číslo: 871 361 39, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném na Měú Tanvald

I. Smluvní vztah

Lyžařská škola MARIŇÁCI Ski & SNB school Rejdice zastoupená Radko Prouzou (dále jen LŠ) zajišťuje jednotlivcům účast na pořádaných kurzech lyžování a snowboardingu a zapůjčení lyžařské či snowboardové výzbroje na základě podepsané přihlášky či podepsaného výpůjčního lístku zákazníkem. U nezletilých osob musí přihlášku nebo výpůjční lístek podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník souhlasí se všemi údaji uvedenými na přihlášce, výpůjčním lístku a bere na vědomí všeobecné obchodní podmínky LŠ.

Dále se tyto vztahy řídí ustanovením Občanského zákoníku, eventuelně Obchodního zákoníku a těmito všeobecnými podmínkami.

II. Cena a platební podmínky

Ceny za služby LŠ jsou sjednány dohodou mezi LŠ a zákazníkem, řídí se platným ceníkem, který vydává LŠ vždy v měsíci dubnu před zahájením příslušné sezóny a který je pro zákazníka volně k nahlédnutí ve všech provozovnách LŠ. Zákazník službu hradí vždy před zahájením kurzu či zapůjčením výzbroje v kterékoliv z provozoven v hotovosti.

III. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:

Zákazník má povinnost:

Pokud by svým jednáním nebo chováním ohrožoval nebo narušil průběh a program kurzu, může být vyloučen z kurzu, přičemž ztrácí nárok na úhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je povinen tento zákazník uhradit veškeré náklady, vzniklé z důsledků s jeho vyloučením z kurzu.

IV. Stornovací podmínky

Při neúčasti zákazníka v kurzu nebo při předčasném vrácení výzbroje se zaplacená cena vrací pouze v případě onemocnění zákazníka, které je nutno prokázat potvrzením od lékaře.

Vyplacení ceny je podmíněno předložením dokladu o zaplacení LŠ s potvrzením od lékaře a bude se vyplácet vždy na místě uhrazení, případně jiným dohodnutým způsobem. Vrácena bude poměrná část ceny, tj. celková uhrazená cena dělená celkovým počtem dní kurzu a tento poměr se vynásobí počtem dní neúčasti zákazníka.

V. Změny

V případě nedostatečných sněhových podmínek si LŠ vyhrazuje právo na zrušení kurzu s následným vrácením plně zaplacené ceny příslušného zrušeného kurzu.

VI. Pojištění

V ceně kurzu a ostatních služeb LŠ není zahrnuto úrazové pojištění zákazníka. LŠ však doporučuje zákazníkům mít uzavřenou smlouvu o úrazovém pojištění.

VII. Ochrana osobních údajů

Uživatel stránek (dále též „subjekt údajů“) souhlasí s tím, aby Radko Prouza, se sídlem Nový Svět 122, Harrachov, PSČ 512 46, IČ 87136139 v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zpracovávala jeho osobní údaje. Uživatel bere na vědomí, že výše uvedený Radko Prouza je správcem údajů (dále jen „Správce“).

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům - zejména k zasílání obchodních sdělení, newsletterů, nabídek produktů a služeb, zvýhodněných cenových nabídek a informací o soutěžích, a to prostřednictvím elektronické komunikace (emailem). Za účelem splnění zpracování uvedených skupin činností (cíle) budou zpracovávány následující osobní údaje:

(dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění konkrétního účelu. Pro účel zasílání obchodních sdělení a pro účely marketingové a reklamní zpracovává Správce osobní údaje po dobu 49 let.

Osobní údaje Správce s nikým nesdílí a neposkytuje je žádným třetím osobám. Příjemci osobních údajů mohou být pouze zpracovatelé Správce, kteří pro Správce osobní údaje zpracovávají za účelem uvedených cílů.

Uživatel udělením souhlasu potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a přesné a že jeho věk je více než 16 let.

Uživatel udělením souhlasu dále prohlašuje, že si je vědom svých oprávnění, zejména:

Správce je oprávněn svoji politiku ochrany osobních údajů pozměnit tak, aby odrážela jeho aktuální přístup k ochraně osobních údajů. V případě takové změny o ní bude Uživatel vyrozuměn, např. zveřejněním v obchodních podmínkách internetových stránek.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou k nahlédnutí ve všech provozovnách LŠ a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi zákazníkem a LŠ.

Svým podpisem na přihlášce či výpůjčním lístku zákazník potvrzuje, že se s těmito všeobecnými podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a v plném rozsahu se zavazuje je přijímat.

V Rejdicích dne 20.10.2019

Spolupracujeme s:


Tvorba webu Unigena